آسمان شب

ای اختر فروزنده آسمان!آیا میدانی هنگامی که در گردش پایان ناپذیر خود بر فراز کوهها میگذری و در بالای دریاها راه میپیمایی و زمانی که بر علفهای سبز بیابان نور پاشی میکنی و با انوار سپید خویش بر شاخه های درختان قبای سیمین میپوشانی چه عظمت و شکوهی آسمانی در خود نهفته داری و تا چه اندازه از ابهت و جلال خالق خویش حکایت میکنی؟

ولی بگذار از تو بپرسم:برای چه زمانی سر از خاک برمیداریکه موجودات جمله سر بر بستر خاک نهاده و دیدگان خویش فرو بسته اند؟

برای چه هنگامی گردش آغاز میکنی که ساکنین زمین همه از حرکت خسته شده و به آغوش استراحت پناه برده اند؟

/ 21 نظر / 14 بازدید
نمایش نظرات قبلی
راز

سلام عزیز تبریک می گم وبلاگ جدید رو خیلی زیباست [گل]

پارمیس

_$$$$_______$$$___$$$$$ ____________________$$$$$$_____$$$___$$$$$$$ ___________________$$$_$$$$___$$$__$$$$____$ ___________________$____$$$$_$$$$_$$$ _______________________$$$$$$$$$$$$$$ آپم و منتظر حضورت _______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ___________________$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$ ..____________@ __$$____$$$$_$$$_$$$__$$$$$ _________€€€€€€€€$____$$$$___$$__$$$$___$$$ ______€€€€€€€€€€€€€€__$$$_____$$___$$$____$$ ____€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$$___$$$____$ ___€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$____$$$ __€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$_____$$$____$$ _€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€____ __$$$____$ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€______$$$ $$$___$$$___$$$___$$$___$$$_____$$$ _°_____°______°_____°_____°_____ _$$$ _____________€__________________$$$ _____________€__________________$$$ زود بیااااااااااا ____€_________________$$$$ _____________€._______________$$$$$ _____________€..____________ $$$$$$$$ ____________€€€€€€€._..-?*°*?-.._ ~~~*°*~~~ ~~~ _..-?*°*?-..~~~~ _..-?*°*?-..

زیتون(روان شناسی ازدواج)

سلام ببخشید که من دقت نکردم [قلب] در ردیف وبلاگهای تغذیه که بهترین وعزیزترین دوستانم هستند شما را لینک کردم تغذیه - راز دل بنفشه [متفکر]

رماس

در رفاقت رسم ما جان دادن است ، هر قدم را صد قدم پس دادن است ، هرکه بر ما تب کند جان میدهیم، ناز او را هرچه باشد میخریم [ماچ][خجالت][خجالت][خجالت]

شکلات

مرسی که اومدی وبلاگم....خوشحال شدم...ممنون[بغل]