بر سنگ قبر من بنویسید:خسته بود ، اهل زمین نبود ، نمازش شکسته بود

 

بر سنگ قبر من بنویسید:پاک بود چشمان او که از اشک شسته بود

 

بر سنگ قبر من بنویسید:این درخت عمری برای هر تبر و تیشه دسته بود

 

بر سنگ قبر من بنویسید:کل عمر پشت دری که باز نمی شد نشسته بو

 

/ 1 نظر / 29 بازدید
لبخند

بد رسمی است... رسم زمانه ای که کسی سکوت سرشار از فریادت را نمیشکند... دستی به اسم دوستی دستانت را نمی فشارد... در مرداب دست و پا میزنی وکسی دست نجات به سویت دراز نمیکند... ودیگر باید پناه برد به کنج تنهایی ها....... تنهایی را دوست دارم.......